The line of defense of the Armenian people today passes through the territories where at least one Armenian family lives

World War III, continuing from the 1970s-1980s to this day and directed against states and nations, mankind and humanity, has now entered an even more decisive and brutal stage. (1)

Accordingly, it should be recognized that for the Armenian people, the line of defense and self-defense today runs not only in the regions where there are Armenian communities, but also in places where at least one Armenian family lives. (2)

 

The world confrontation has taken such a form in which there are no ways for peaceful civilians to escape, retreat or migration, and this applies to all parties — both provoking conflicts and provoked victims of these conflicts.

One has to forget the opportunity to take documents, collect valuables and go somewhere, because there are simply no more such places left to go.

It is so because, starting from the 1990s, first the Balkans, then the Greater Middle East, the Caucasus and Central Asia, Afghanistan with neighboring territories, either became on fire, or became sitting on a powder keg.

And it becomes clear that the provocation for the spread of chaos, carried out in California, will be applied also in Europe, Eurasia and other regions of the world. (3)

Therefore, it is necessary to move from sole decision making to the idea of collective decision making. No panic.

It is necessary to plan, organize and implement universal protection and self-defense of Armenians. Following the example of the Lebanese Armenians.

If necessary, one should rely on the Decision “On the Permanent, Armed, Positive Neutrality of the Armenians of Western Armenia and Western Armenia” dated March 29, 2011 and the 51st article of the UN Charter on “The Right to Individual and Collective Self-Defense”. First of all, it is necessary to ensure the right of Armenians to life in order to further think about the realization of the rights to development and progress. (4)

The Republic of Western Armenia appeals to all partners, friends and supporters, to the citizens of Western Armenia around the world, to organize meetings and consultations with the Armenian spiritual, social, political and other circles in order to prepare the Armenian people for decisive, organized and comprehensive self-defense.

The historical experience of the May victories serves as a good example for building a secure future for the Armenian people.

Tigran Pashabezyan

Prime Minister of the Republic of Western Armenia (Armenia)

June 1, 2020

 

Translated into English by Vagan Babakhanyan

—————

 Ծանոթագրություն

  1. Նկատի ունենք քաղաքացիական պատերազմի սկզբնավորումը Լիբանանում՝ 1973-1975 թթ․, Գորբաչովյան պերեստրոյկայի սկզբնավորումը՝ 1985 թ․, ինչը հանգեցրեց Խորհրդային ճամբարի եւ Խորհրդային Միության փլուզմանը։
  2. Տես, Սիրիայի հայության իրավունքների եւ ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին, 08.2012 — http://gov-wa.info/?p=1149&lang=hy
  3. Գերազանցապես հայ ոսկերիչներին պատկանող խանութների վայրագ թալանը Բըրբենքում (Լոս Անջելես, Կալիֆորնիա) եւ ադրբեջանցիների կողմից 2005 թ․ Ջուղայում ոչնչացված խաչքարի կրկնօրինակի նկատմամբ վանդալիզմի դրսեւորումը Դենվերում (Կոլորադո) հայ համայնքի դեմ ուղղված՝ քողարկված, բայց իրականում ծրագրված ու նպատակային, հեռուն գնացող սադրանքների մասին է վկայում։
  4. Տես, Որոշում «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտեան Հայաստանի Մշտական, զինեալ, դրական չեզոքութեան մասին», 29.03.2011 – http://gov-wa.info/?p=108&lang=hy