la Diète de Lettonie a pris acte de reconnaissance du Génocide des arméniens de l’Empire ottoman

Tigran Mkrtchyan, ambassadeur d’Arménie en Lettonie, annonce sur sa page Facebook que le parlement de ce pays, la Saeima, a voté la reconnaissance du génocide avec les voix de 58 députés sur 100 inscrits.

« La Lettonie a enfin reconnu et condamné officiellement le génocide arménien. Ce qui était difficile à imaginer il y a des années est devenu une réalité aujourd’hui. C’est le résultat d’un travail assidu de ces dernières années, dans lequel presque tout l’arsenal diplomatique a été appliqué : contacts politiques intensifs, diplomatie parlementaire et diplomatie culturelle. La participation de la communauté et de l’Église apostolique arménienne, qui a été très soutenue et constante, a peut-être été la plus significative et la plus importante. La combinaison de tous ces éléments, ainsi que les modifications apportées à certains aspects de notre travail au cours des dernières années, ont conduit à ce résultat.

Dès le 24 avril 2020, deux forces du parlement letton – membres de la coalition au pouvoir « Nouveaux conservateurs » et « Oui au développement » – ont fait des déclarations condamnant le génocide arménien. À l’initiative de ces forces, ainsi que de la majorité des membres du parti « Concord », le processus de reconnaissance du génocide arménien a débuté en février 2021, ce qui a conduit à l’envoi d’une déclaration de résolution le 23 avril. Le 29 avril, le projet de résolution comportant quelques objections est reporté d’une semaine. La version corrigée de la résolution a été proposée par la commission permanente des relations extérieures, qui a également été activement discutée. Au cours des deux derniers mois, des travaux parallèles ont également été menés dans ce sens », a écrit M. Mkrtchyan,  remerciant les parlementaires lettons qui y ont contribué.

« Je m’incline devant toutes les forces politiques et les membres de la Saeima lettone, qui ont voté en Lettonie pour la résolution de cette question la plus importante pour le peuple arménien, la déclaration sur le génocide arménien dans l’Empire ottoman », a-t-il conclu.

ARMENPRESS

***

Déclaration officielle du service de presse du Seim letton

Saeima pieņem deklarāciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu (06.05.2021.)

Saeima ceturtdien, 6.maijā, pieņēma deklarāciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu, godinot visu armēņu genocīda upuru piemiņu un apliecinot cieņu izdzīvojušajiem.Saeima uzsver, ka Latvija nosoda visus noziegumus pret cilvēci un apzinās savu pienākumu atzīt un pieminēt šos noziegumus, lai nepieļautu to atkārtošanos.“Ārlietu komisijas virzītā un atbalstītā deklarācijas versija tapusi pēc visu ieinteresēto pušu, diplomātu, vēsturnieku un pētnieku uzklausīšanas, pēc diskusijām, izpētes un pārdomām. Armēņu genocīds gan nekad nebūs de jure līmeņa atzinums – to atbilstoši Vīnes konvencijai vairs nav iespējams iztiesāt. Atzīt vai neatzīt to – ir politiskas izšķiršanās jautājums. Un tas nav vienkāršs jautājums. Genocīds ir smagākais noziegums pret cilvēci, kam nav noilguma. Mēs zinām, kas ir noziegumi pret cilvēci, un ir svarīgi neaizmirst, ka šāda pieredze ir arī citām tautām. Tas nav bartera, savstarpējā izdevīguma vai sīku, mazsvarīgu « politisko punktu » jautājums,” norādīja Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.

Saeima apzinās, ka Osmaņu varas iestāžu darbības rezultātā liels skaits armēņu tautības iedzīvotāju tika piespiedu kārtā deportēti uz citiem impērijas reģioniem, kā rezultātā bada, fiziskas vardarbības un slepkavību dēļ tika zaudētas daudzas dzīvības.

Deputāti nosoda pret armēņu tautu vērstos Osmaņu impērijas īstenotos noziegumus, slepkavības un piespiedu pārvietošanu. Deputāti arī pauž pārliecību, ka atklātas un brīvas diskusijas par vēsturiskiem jautājumiem ir nesaraujami saistītas ar veselīgu un nobriedušu demokrātiju veidošanos.

Saeima aicina starptautisko sabiedrību izvērtēt šos vēstures notikumus un vērst skatu uz nākotni, kuru mēs vēlamies veidot brīvu no vardarbības un neiecietības – tādu nākotni, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un ikviens indivīds var justies brīvs, neapdraudēts un drošībā.

Deklarācijā deputāti atzīmē, ka ir svarīgi pieminēt to cilvēku zaudētās dzīvības, kuri gāja bojā Osmaņu impērijas varas iestāžu organizētajā armēņu genocīdā – masu slepkavībās un piespiedu pārvietošanā, kas sākās 1915.gada 24.aprīlī ar armēņu kopienas intelektuāļu un aktīvistu arestu toreizējā Konstantinopolē.

Saeima ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to un Eiropas Parlamenta 1987.gada 18.jūnija rezolūciju, kurā atzīts, ka šie notikumi ir genocīds saskaņā ar Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to.

Saeimas Preses dienests

***

Texte officiel de la déclaration du Seimas letton sur la reconnaissance du génocide arménien – 06.05.2021

 

***

Déclaration officielle du service de presse du Seim letton

Сейм принял декларацию о геноциде армян в Османской империи (06.05.2021)

(неофициальный перевод Гугл)

В четверг, 6 мая, Сейм принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдав дань памяти выжившим.

Сейм подчеркивает, что Латвия осуждает все преступления против человечности и осознает свою обязанность признавать и отмечать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение.

« Версия декларации, продвигаемая и поддерживаемая Комитетом по иностранным делам, является результатом слушаний, дискуссий, исследований и размышлений всех заинтересованных сторон, дипломатов, историков и исследователей. Однако геноцид армян никогда не будет делом де-юре – его больше нельзя судить по Венской конвенции. Признать это или нет – вопрос политического выбора. И это не простое дело. Геноцид – худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт. Это не вопрос бартера, взаимной выгоды или мелких, незначительных «политических пунктов» », – сказал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ричард Коль.

Сейму известно, что в результате действий османских властей большое количество армян было насильственно депортировано в другие регионы империи, что привело к гибели многих людей из-за голода, физического насилия и убийств.

Депутаты Европарламента осуждают преступления, убийства и насильственные переселения Османской империи против армянского народа. Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий.

Сеймпризывает международное сообщество оценить эти исторические события и посмотреть в будущее, которое мы хотим создать свободным от насилия и нетерпимости – будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый человек может чувствовать себя свободным, безопасным и защищенным.

В декларации депутаты Европарламента отмечают важность увековечения памяти погибших в результате геноцида армян, массовых убийств и принудительных переселений, организованных властями Османской империи, которые начались 24 апреля 1915 года с ареста армянских интеллектуалов и активистов в бывшем Константинополь.

Сейм принимает к сведению Конвенцию Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и резолюцию Европейского парламента от 18 июня 1987 года, признающую эти события геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Пресс-служба Сейма