Latvia officially recognizes Armenian Genocide

Latvia has officially recognized and condemned the 1915 Armenian Genocide, Armenia’s Ambassador to Latvia, Lithuania and Estonia Tigran Mkrtchyan, who is completing his mission, said on Facebook.

“Latvia has finally officially recognized and condemned the Armenian Genocide. 58 out of 100 members of the Saeima voted in favor of the resolution. What was difficult to imagine years before today has become a reality. This is a result of the hard work of the past years, where the intensive political contacts, the parliamentary diplomacy, the cultural diplomacy have played a key role”, the Ambassador said.

“I bow before all political forces and lawmakers of the Latvian Parliament who have voted in favor of giving a solution to this very important issue for the Armenian people in Latvia. A statement about the Armenian Genocide committed under the era of the Ottoman Empire”, he said.

Editing and Translating by Aneta Harutyunyan

ARMENPRESS

***

Official statement of the press service of the Latvian Seimas

Saeima pieņem deklarāciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu (06.05.2021.)

Saeima ceturtdien, 6.maijā, pieņēma deklarāciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu, godinot visu armēņu genocīda upuru piemiņu un apliecinot cieņu izdzīvojušajiem.Saeima uzsver, ka Latvija nosoda visus noziegumus pret cilvēci un apzinās savu pienākumu atzīt un pieminēt šos noziegumus, lai nepieļautu to atkārtošanos.“Ārlietu komisijas virzītā un atbalstītā deklarācijas versija tapusi pēc visu ieinteresēto pušu, diplomātu, vēsturnieku un pētnieku uzklausīšanas, pēc diskusijām, izpētes un pārdomām. Armēņu genocīds gan nekad nebūs de jure līmeņa atzinums – to atbilstoši Vīnes konvencijai vairs nav iespējams iztiesāt. Atzīt vai neatzīt to – ir politiskas izšķiršanās jautājums. Un tas nav vienkāršs jautājums. Genocīds ir smagākais noziegums pret cilvēci, kam nav noilguma. Mēs zinām, kas ir noziegumi pret cilvēci, un ir svarīgi neaizmirst, ka šāda pieredze ir arī citām tautām. Tas nav bartera, savstarpējā izdevīguma vai sīku, mazsvarīgu “politisko punktu” jautājums,” norādīja Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.

Saeima apzinās, ka Osmaņu varas iestāžu darbības rezultātā liels skaits armēņu tautības iedzīvotāju tika piespiedu kārtā deportēti uz citiem impērijas reģioniem, kā rezultātā bada, fiziskas vardarbības un slepkavību dēļ tika zaudētas daudzas dzīvības.

Deputāti nosoda pret armēņu tautu vērstos Osmaņu impērijas īstenotos noziegumus, slepkavības un piespiedu pārvietošanu. Deputāti arī pauž pārliecību, ka atklātas un brīvas diskusijas par vēsturiskiem jautājumiem ir nesaraujami saistītas ar veselīgu un nobriedušu demokrātiju veidošanos.

Saeima aicina starptautisko sabiedrību izvērtēt šos vēstures notikumus un vērst skatu uz nākotni, kuru mēs vēlamies veidot brīvu no vardarbības un neiecietības – tādu nākotni, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un ikviens indivīds var justies brīvs, neapdraudēts un drošībā.

Deklarācijā deputāti atzīmē, ka ir svarīgi pieminēt to cilvēku zaudētās dzīvības, kuri gāja bojā Osmaņu impērijas varas iestāžu organizētajā armēņu genocīdā – masu slepkavībās un piespiedu pārvietošanā, kas sākās 1915.gada 24.aprīlī ar armēņu kopienas intelektuāļu un aktīvistu arestu toreizējā Konstantinopolē.

Saeima ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to un Eiropas Parlamenta 1987.gada 18.jūnija rezolūciju, kurā atzīts, ka šie notikumi ir genocīds saskaņā ar Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to.

Saeimas Preses dienests

***

Official text of the Declaration of the Latvian Seimas on the Recognition of the Armenian Genocide – 06.05.2021

 

***

Déclaration officielle du service de presse du Seim letton

Сейм принял декларацию о геноциде армян в Османской империи (06.05.2021)

(неофициальный перевод Гугл)

В четверг, 6 мая, Сейм принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдав дань памяти выжившим.

Сейм подчеркивает, что Латвия осуждает все преступления против человечности и осознает свою обязанность признавать и отмечать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение.

“Версия декларации, продвигаемая и поддерживаемая Комитетом по иностранным делам, является результатом слушаний, дискуссий, исследований и размышлений всех заинтересованных сторон, дипломатов, историков и исследователей. Однако геноцид армян никогда не будет делом де-юре – его больше нельзя судить по Венской конвенции. Признать это или нет – вопрос политического выбора. И это не простое дело. Геноцид – худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт. Это не вопрос бартера, взаимной выгоды или мелких, незначительных «политических пунктов» », – сказал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ричард Коль.

Сейму известно, что в результате действий османских властей большое количество армян было насильственно депортировано в другие регионы империи, что привело к гибели многих людей из-за голода, физического насилия и убийств.

Депутаты Европарламента осуждают преступления, убийства и насильственные переселения Османской империи против армянского народа. Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий.

Сеймпризывает международное сообщество оценить эти исторические события и посмотреть в будущее, которое мы хотим создать свободным от насилия и нетерпимости – будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый человек может чувствовать себя свободным, безопасным и защищенным.

В декларации депутаты Европарламента отмечают важность увековечения памяти погибших в результате геноцида армян, массовых убийств и принудительных переселений, организованных властями Османской империи, которые начались 24 апреля 1915 года с ареста армянских интеллектуалов и активистов в бывшем Константинополь.

Сейм принимает к сведению Конвенцию Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и резолюцию Европейского парламента от 18 июня 1987 года, признающую эти события геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Пресс-служба Сейма