«Bedros Hajian A.A.C.O», ԱՄՆ — Բեդրոս Հաջյանի վարած սենսացիոն հարցազրույցը ԿՀՎ-ի վետերան Ռեյ Մակգովերնի հետ (1980-ական թթ. գլխավորել է Ազգային հետախուզության վերլուծական ծառայությունը) եւ «ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավար Սաիդա Օհանյանի ուղերձը – 27.01.2018

Անգլերեն

Bombshell Interview by Armenian American Broadcasting Host Bedros Hajian Interview of Ray McGovern, Veterans Intelligence Professional For Sanity, and Gerald Pechenuk, West Coast Co-ordinator for Lyndon LaRouche Political Action Committee.

Ray McGovern Blasts New York Times and Other Media Lies and Cover-up of 4 Page Memo of Intelligence Committee On Drastic FBI/FISA Abuse
Topics : Ray McGovern : I Can Prove There Was Massive Intervention into the 2016 Elections: But It Was NOT the Russians, IT WAS the FBI and Related “Deep State” Intelligence Agencies.
Also, features video footage of Ray McGovern confronting Congressman Adam Schiff of California , on the lies of Russia Hacked the DNC Computers at the Center for American Progress in January,2017 .
McGovern explains the massive pressure now being put on to try to prevent Congressman Devin Nunes and the Intelligence Committee from releasing the 4 Page Memo Documenting the Massive Abuse by the FBI and the FISA Spying Abuses.
Pechenuk explains why 24 years to the day that Lyndon LaRouche was released from prison in 1994, put there by the very same forces around Bob Mueller that are running the Get Trump Operation,we can and must defeat this tyranny today, if we are to be a Republic .
Today, LaRouche PAC is playing a leading role with the LaRouche PAC “Mueller Dossier,” in exposing British Intelligence Role in Attempting to Prevent President Trump from restoring the American System of Economics in cooperation with Russia, China, and the New Silk Road around this week’s State of the Union Address by President Trump.
The Democratic Party must stop being the “Party of the FBI,” and go back to being the “Party of FDR,” and work with President Trump to represent the interests of the “forgotten men and women of the United

************************************

In Armenian — Հայերեն
«ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավար Սաիդա Օհանյանի դիմումը Կարո Փայլանին Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու հայտի մասին

****

In Western Armenian  — Արեւմտահայերեն

«Bedros Hajian A.A.C.O», ԱՄՆ — Բեդրոս Հաջեանի վարած սենսացիոն հարցազրոյցը ԿՀՎ-ի վետերան Ռեյ Մակգովերնի հետ (1980-ական թթ. գլխաւորել է Ազգային հետախուզութեան վերլուծական ծառայութիւնը) եւ «ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միութեան ղեկավար Սաիդայ Օհանեանի ուղերձը – 27.01.2018

«ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավար Սաիդա Օհանյանի դիմումը Կարո Փայլանին Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու հայտի մասին