VIDEO – On the occasion of the 100th anniversary of the Arbitral Award by the 28th President of the United States Woodrow Wilson

Speech by the President of the Republic of Western Armenia Radik Khamoyan

Foreword:

The Azerbaijani-Turkish aggression and war crime against Artsakh (Nagorno-Karabakh), Armenia and the Armenian people on September 27, 2020, using international terrorist groups and Israeli-Turkish UAVs, once again proved that this is another war of barbarism against civilization, and that the liberation of the Armenian Highlands, the cradle and the crossroads of civilizations is a historical and vital necessity for the survival of humanity and the further development of civilization. (1) (2)

The October 6, 2020 appeal of the President of the Republic of Artsakh Arayik Harutyunyan to form an anti-terrorist alliance and resist terrorists in the Republic of Azerbaijan remained unanswered. This means that countries facing challenges in this issue, including European countries, will soon have to face these threats alone.  (3)

 ————–

 On February 12, 1919, the co-chairmen of the united Armenian delegation Pogos Nubar and Avetis Aharonyan presented a memorandum on the demands of the Armenians at the Paris Peace Conference. It substantiated the need to create an independent Armenian state and specified its territory: seven vilayets of Western Armenia (including Trebizond) with the annexation of the Republic of Armenia and Cilicia.

VIDEO in Armenian

The united delegation on February 26 at the meeting of the Council of Ten confirmed the main requirements of the memorandum. US President Woodrow Wilson received the delegation on April 17, 1919 and assured that he would do everything possible to defend the territorial claims of the Armenians.

The Supreme Council of the Allied Powers, composed of representatives from Great Britain, France, Italy and Japan, on April 26, 1920, petitioned the President of the United States for an Arbitral Award on:

 1. about the border between Armenia and Turkey,
 2. granting access to the sea for Armenia,
 3. demilitarization of Turkish territory adjacent to the Armenian border. (4)

The request for an Arbitral Award in the form of Article 89 was included in the Sevres Peace Treaty and addressed to the US President on behalf of Armenia and Turkey, as well as other signatory countries.

Article 89 of the Sèvres Peace Treaty stated the following: “Turkey and Armenia, as well as other High Contracting Parties, agree to accept the border between Turkey and Armenia in the vilayets of Erzurum, Trebizond, Van and Bitlis to the arbitral award of the President of the United States of America, as well as any measures that he can take to provide access to the sea to Armenia and for demilitarization of any Ottoman territory adjacent to the said border”. (5)

The 28th President of the United States Woodrow Wilson rendered the arbitration award in 1920, November 22.

The following should be especially noted in relation to the arbitration award:

 1. The Arbitral Award is inalienable, inviolable and enforceable.
 2. In accordance with the Arbitral Award, the title and rights of Armenia are assigned to the provinces of the former Ottoman Empire, Van, Bitlis, Erzurum and Trebizond.
 3. The award is also contraindicated for Armenia and Turkey, as well as for other countries that signed the Sèvres Peace Treaty, as well as for the arbitrator – the United States.
 4. According to the Arbitral Award, starting from November 22, 1920, that is, from the moment of the Arbitral Award, the Turkish territory adjacent to the Armenian border will be demilitarized.

For decades, the Greater Middle East, as well as the Armenian Highlands, which is commonly called the cradle and crossroads of civilizations, have been in a deep humanitarian and military-political crisis, which has long grown into a civilizational crisis. The reason is that the decisions made in 1920 by the Sèvres Peace Treaty and the Arbitral Award by the 28th President of the United States of America Woodrow Wilson on the rights of Armenians and other peoples were not implemented. There is no other way out of this regional crisis, which also affects world processes, but to implement these decisions, thereby also overcoming the crisis in the cradle and crossroads of civilizations – in the Armenian Highlands.

It remains to recall that the Republic of Western Armenia (Armenia) in 2018 appealed to the UN and to the permanent members of the UN Security Council on a number of questions, including the implementation and realization of the Arbitral Award of the 28th President of the United States, Woodrow Wilson, issued on November 22, 1920, full name: “The decision of the President of the United States Woodrow Wilson on the establishment of the state border between Turkey and Armenia, the issue of Armenia’s borders maritime access and about the demilitarization of the Turkish territories adjoining the Armenian border”. (6), (7)

It is obvious that only through the protection and application of the rights of Armenians and other indigenous peoples of the region is it possible to establish in the Greater Middle East the long-awaited and demanded lasting peace and cooperation between the states and people of the region. (8), (9)

Radik Khamoyan

President of the Republic of Western Armenia (Armenia)

 November 22, 2020

 ————————–

 Ծանոթագրություն

 1. ԼՂ-ում պատերազմի նախաձեռնողները Թուրքիան եւ բրիտանական հատուկ ծառայություններն են, 26.10.2020 –

https://www.7or.am/am/news/view/200210/?fbclid=IwAR22pJkuWvVjTpU7AWJSyPy-MTmu_EfocCUqoEWDsyeryxdGHQRn5XX8Ay8

 1. ՄԱԿ ԱԽ հոկտեմբերի 19-ի նիստի հայտարարության նախագիծը տապալել է մշտական հինգ անդամ երկրներից մեկը: Ենթադրաբար, դա Մեծ Բրիտանիան էր, որի հատուկ ծառայության նոր ղեկավարն էլ Թուրքիայում դեսպան աշխատած եւ Էրդողանի ընկեր համարվող Ռիչարդ Մուրն է: ՄԱԿ ԱԽ նիստում պետք է կայանա՞ր խաղաղապահների տեղակայման մասին որոշումը, ինչը փաստորեն թույլ կտար բանը չհասցնել մինչեւ Շուշի:

Ինչն է ձախողվել պատերազմում հոկտեմբերի 19-ին, հասցնելով այն մինչեւ Շուշի, 14.11.2020 – https://www.lragir.am/2020/11/14/599377/

 1. Արցախի նախագահը կոչ է անում երկրներին միջազգային հակաահաբեկչական նոր կոալիցիա ձեւավորել, 6 Հոկտեմբեր, 2020 – https://armenpress.am/arm/news/1030629.html
 2. Սան Ռեմոյում Դաշնակից ուժերի Գերագույն խորհուրդը ապրիլի 26-ին որոշեց դիմել ԱՄՆ նախագահին երկու խնդրանքով. առաջին` ստանձնել Հայաստանի մանդատը, երկրորդ` իրավարար վճռով որոշել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը:

https://www.aniarc.am/2020/04/26/bolshevik-kemalist-cooperation-part-two/

 1. Սեւրի խաղաղության պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող հոդվածները տես, Ջոն Կիրակոսյան, Ռուբեն Սահակյան, Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության եւ արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում՝ 1828-1923 թթ., «Հայաստան» հրտ., Երեւան, 1972, էջ 672:
 2. Տես, Քաղվածք № 6 Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման 7-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի արձանագրությունից, 29 մայիսի 2018 թ. – http://gov-wa.info/?p=2335&lang=hy
 3. ՄԱԿ-ի ուղարկված դիմումների համառոտագրված տեքստերը տես, Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) կառավարության եւ խորհրդարանի պաշտոնական կայքերում, Դիմումներ ՄԱԿ-ին բաժնում – http://gov-wa.info/ , http://parliament-wa.info/
 4. Տես, Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության իրավական – քաղաքական միասնական փաթեթ, ժողովածու՝ հայերեն, արեւմտահայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, թուրքերեն լեզուներով։ Տես, Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) կառավարության եւ խորհրդարանի պաշտոնական կայքերում, Իրավական փաթեթ բաժնում – http://gov-wa.info/ , http://parliament-wa.info/
 5. Տես, Մերձավոր Արեւելքի նոր քարտեզը ըստ արյունակցական կապերի եւ հավատի նմանությունների, թարգմանությունը եւ նախաբանը «Ազգ» օրաթերթի, 25.08.2006 թ.։